ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Закон за достъп до обществена информация
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)
Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование(Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
НАРЕДБА № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.
НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагалаОбн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 ЗПУО и отменя Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.
Наредба 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното обрзование
Наредба за държавните изисквания за придобиване на квалификация "учител"
Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Наредба 15 за инспектиране на ДГ и училищата
НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки,учебниците и учебните помагала
НАРЕДБА за приобщаващото образование
НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА №3 ЗА СИСТЕМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ
©2006 closer