РИО - Монтана - Актуално

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 • ПОКАНА за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. тук
 • Заповед № РД09-2779/28.10.2019 г. за утвърждаване на училищата, които участват в дейностите по проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2019/2020 година (приложение 1 и 2) тук
 • Общи методически указания за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните/ GDPR) тук
 • ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евроатом) № 2018/1046 тук
 • Указания за изпълнението на дейност 6 по поект "Подкрепа за успех" тук
 • СЪОБЩЕНИЕ: Формиране на групи за занимания по интереси - проект "Подкрепа за успех" тук
 • СЪОБЩЕНИЕ за проект "Подкрепа за успех" тук
 • Заповеди по проект "Подкрепа за успех" тук
 • Указания - проект Подкрепа за успех - актуализиран вариант по ДВ бр. 61 от 2019 г. тук
 • Приложения тук
 • Заявление за участие в проект – училище тук
 • Декларация - конфликт на интереси тук
 • Бланка – проект тук
 • Указателно писмо 1, 19.04.2019 тук
 • Указателно писмо 2, 09.05.2019 тук
 • Подкрепа за успех - Указания 29.07.2019 тук
 • Проeкт BG05M20P001-2 финансиране тук
 • <


Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 • Указание за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ тук
 • Образци на документи тук
 • Бланка – проект тук
 • Указание за демаркация тук
 • Презентация проект АПСПО тук


Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

©2006 closer